home - 커뮤니티 - 공지사항
공지사항
제목 2021 제주발명축제 체험부스 안내 동영상.
글쓴이 관리자  (admin)
2021-12-06 오전 3:16:54
안녕하십니까 2021제주발명축제 운영담당자 입니다.
체험부스 안내 동영상을 공식 유튜브에 업로드 했습니다.

https://www.youtube.com/channel/UCSTCdcEnjKOqPiInpzU7tGA

위의 링크를 이용하시면 됩니다.

또는 유튜브-제주학생발명교육연구회로 검색해주시면 감사하겠습니다.

"documentPr": {
"di": "",
"dp": {
"dn": "test.hwp",
"ta": 1,
"d1": 5,
"d2": 1,
"dv": 0,
"dr": 1,
"do": 1,
"vj": "1.1",
"an": "Hancom Office Hangul",
"av": "10, 0, 0, 9044",
"ao": "WIN",
"ab": "32",
"ar": "LE",
"as": "Windows_8"
},
"dis": false,
"ds": {
"ti": "",
"la": "ko",
"cr": "",
"su": "",
"de": "",
"cd": "2021-12-06T03:16:00.582Z",
"md": "1601-01-01T09:00:00.000Z",
"pd": "1601-01-01T09:00:00.000Z",
"ke": ""
}
},
"dh": {
"do": {
"pa": 1,
"fo": 1,
"en": 1,
"pi": 1,
"tb": 1,
"eq": 1
},
"fo": [ ],
"cd": {
"tp": 0,
"lc": {
"af": false,
"ui": false,
"fu": false,
"dn": false,
"ul": false,
"el": false,
"at": false,
"tq": false,
"da": false,
"dw": false,
"dj": false,
"bc": false,
"bu": false,
"al": false,
"ab": false,
"ap": false,
"an": false,
"aa": false,
"ds": false,
"de": false,
"as": false,
"cp": false,
"ao": false,
"et": false,
"ay": false,
"am": false,
"a1": false,
"bt": false,
"av": false,
"dh": false,
"dp": false,
"d1": false,
"mf": false,
"bl": false,
"ag": false,
"dg": false,
"ae": false,
"df": false,
"do": false,
"dl": false,
"di": false,
"d2": false,
"d3": false,
"ob": false,
"d4": false,
"ev": false,
"d5": false,
"d6": false,
"a2": false,
"dc": false
}
},
"ld": {
"pa": "",
"pi": true,
"fo": false
}
},
"bf": {
"01D7EA042A2ED50000000005": {
"id": 1,
"td": false,
"sh": false,
"st": 0,
"sc": 0,
"si": false,
"bt": 0,
"bi": false,
"cl": 0,
"bc": false,
"lt": 0,
"lw": 0,
"lc": 0,
"rt": 0,
"rw": 0,
"rc": 0,
"tt": 0,
"tw": 0,
"tc": 0,
"bbt": 0,
"bbw": 0,
"bbc": 0,
"dt": 1,
"dw": 0,
"dc": 0,
"fi": { }
},
"01D7EA042A2ED50000000006": {
"id": 2,
"td": false,
"sh": false,
"st": 0,
"sc": 0,
"si": false,
"bt": 0,
"bi": false,
"cl": 0,
"bc": false,
"lt": 0,
"lw": 0,
"lc": 0,
"rt": 0,
"rw": 0,
"rc": 0,
"tt": 0,
"tw": 0,
"tc": 0,
"bbt": 0,
"bbw": 0,
"bbc": 0,
"dt": 1,
"dw": 0,
"dc": 0,
"fi": {
"wb": {
"fc": 4294967295,
"hc": 10066329,
"al": 0,
"hs": -1
}
}
}
},
"cp": {
"01D7EA042A2ED50000000007": {
"id": 0,
"he": 1000,
"tc": 0,
"sc": 4294967295,
"uf": false,
"uk": false,
"sm": 0,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000006",
"f1": "함초롬바탕",
"t1": 1,
"f2": "함초롬바탕",
"t2": 1,
"f3": "함초롬바탕",
"t3": 1,
"f4": "함초롬바탕",
"t4": 1,
"f5": "함초롬바탕",
"t5": 1,
"f6": "함초롬바탕",
"t6": 1,
"f7": "함초롬바탕",
"t7": 1,
"r1": 100,
"r2": 100,
"r3": 100,
"r4": 100,
"r5": 100,
"r6": 100,
"r7": 100,
"s1": 0,
"s2": 0,
"s3": 0,
"s4": 0,
"s5": 0,
"s6": 0,
"s7": 0,
"e1": 100,
"e2": 100,
"e3": 100,
"e4": 100,
"e5": 100,
"e6": 100,
"e7": 100,
"o1": 0,
"o2": 0,
"o3": 0,
"o4": 0,
"o5": 0,
"o6": 0,
"o7": 0,
"it": false,
"bo": false,
"ut": 0,
"us": 1,
"uc": 0,
"st": false,
"ss": 1,
"so": 0,
"ot": 0,
"ht": 0,
"hc": 0,
"hx": 0,
"hy": 0,
"em": false,
"en": false,
"su": false,
"sb": false
},
"01D7EA042A2EFC1000000008": {
"id": 1,
"he": 1000,
"tc": 16711680,
"sc": 4294967295,
"uf": false,
"uk": false,
"sm": 0,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000006",
"f1": "함초롬바탕",
"t1": 1,
"f2": "함초롬바탕",
"t2": 1,
"f3": "함초롬바탕",
"t3": 1,
"f4": "함초롬바탕",
"t4": 1,
"f5": "함초롬바탕",
"t5": 1,
"f6": "함초롬바탕",
"t6": 1,
"f7": "함초롬바탕",
"t7": 1,
"r1": 100,
"r2": 100,
"r3": 100,
"r4": 100,
"r5": 100,
"r6": 100,
"r7": 100,
"s1": 0,
"s2": 0,
"s3": 0,
"s4": 0,
"s5": 0,
"s6": 0,
"s7": 0,
"e1": 100,
"e2": 100,
"e3": 100,
"e4": 100,
"e5": 100,
"e6": 100,
"e7": 100,
"o1": 0,
"o2": 0,
"o3": 0,
"o4": 0,
"o5": 0,
"o6": 0,
"o7": 0,
"it": false,
"bo": false,
"ut": 1,
"us": 1,
"uc": 16711680,
"st": false,
"ss": 1,
"so": 0,
"ot": 0,
"ht": 0,
"hc": 0,
"hx": 0,
"hy": 0,
"em": false,
"en": false,
"su": false,
"sb": false
}
},
"tp": {
"01D7EA042A2EFC1000000009": {
"id": 0,
"al": false,
"ar": false,
"tp": [ ]
}
},
"nu": { },
"bu": { },
"pp": {
"01D7EA042A2EFC100000000A": {
"id": 0,
"ah": 0,
"av": 0,
"ht": 0,
"hi": "",
"hl": 0,
"tp": "01D7EA042A2EFC1000000009",
"kb": 0,
"kn": true,
"ko": false,
"kk": false,
"kl": false,
"kp": false,
"kw": 0,
"co": 0,
"fl": false,
"st": true,
"sl": false,
"ae": false,
"aa": false,
"mi": 0,
"ml": 0,
"mr": 0,
"mp": 0,
"mn": 0,
"lt": 0,
"lv": 160,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000006",
"bl": 0,
"br": 0,
"bt": 0,
"bb": 0,
"bc": false,
"bi": false
},
"01D7EA042A2EFC100000000B": {
"id": 1,
"ah": 0,
"av": 0,
"ht": 0,
"hi": "",
"hl": 0,
"tp": "01D7EA042A2EFC1000000009",
"kb": 0,
"kn": true,
"ko": false,
"kk": false,
"kl": false,
"kp": false,
"kw": 0,
"co": 0,
"fl": false,
"st": true,
"sl": false,
"ae": false,
"aa": false,
"mi": 0,
"ml": 0,
"mr": 0,
"mp": 0,
"mn": 0,
"lt": 0,
"lv": 160,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000006",
"bl": 0,
"br": 0,
"bt": 0,
"bb": 0,
"bc": false,
"bi": false
}
},
"st": {
"01D7EA042A2EFC100000000C": {
"id": 0,
"ty": 0,
"na": "바탕글",
"en": "Normal",
"pp": "01D7EA042A2EFC100000000B",
"cp": "01D7EA042A2ED50000000007",
"ns": "01D7EA042A2EFC100000000C",
"li": 1042,
"lf": false
}
},
"mp": { },
"ro": {
"hp": "01D7EA042A2EADF000000003",
"01D7EA042A2EADF000000003": {
"np": "",
"id": 0,
"pp": "01D7EA042A2EFC100000000A",
"si": "01D7EA042A2EFC100000000C",
"bf": 3,
"ru": [
{
"cp": "01D7EA042A2ED50000000007",
"ch": [
{
"cc": 2,
"ci": 1936024420,
"co": "01D7EA042A2EADF000000000"
}
,
{
"cc": 2,
"ci": 1668246628,
"co": "01D7EA042A2EADF000000001"
}
,
{
"cc": 3,
"ci": 627600491,
"co": "01D7EA042A2EADF000000002"
}
]
}
,
{
"cp": "01D7EA042A2EFC1000000008",
"ch": [
{
"t": "https://www.youtube.com/channel/UCSTCdcEnjKOqPiInpzU7tGA"
}
]
}
,
{
"cp": "01D7EA042A2ED50000000007",
"ch": [
{
"cc": 4,
"ci": 6843499,
"co": "01D7EA042A2EADF000000004"
}
,
{
"t": ""
}
]
}
]
}
},
"sl": { },
"cs": {
"01D7EA042A2EADF000000000": {
"cc": 2,
"ci": 1936024420,
"td": 0,
"tv": false,
"sc": 1134,
"ts": 8000,
"ms": "",
"os": "",
"gl": 0,
"gc": 0,
"gw": false,
"ns": 0,
"np": 0,
"ni": 0,
"nt": 0,
"ne": 0,
"hh": false,
"hf": false,
"hm": false,
"fb": false,
"hb": false,
"fi": false,
"hi": false,
"hp": false,
"he": false,
"sl": false,
"lr": 0,
"lc": 0,
"ld": 0,
"ls": 0,
"pp": {
"ls": false,
"wi": 59528,
"he": 84188,
"gt": 0,
"ml": 8504,
"mr": 8504,
"mt": 5668,
"mb": 4252,
"mh": 4252,
"mf": 4252,
"mg": 0
},
"fn": {
"at": 0,
"au": "",
"ap": "",
"ac": ")",
"as": false,
"ll": -1,
"lt": 1,
"lw": 1,
"lc": 0,
"sa": 850,
"sb": 567,
"st": 283
,
"nt": 0,
"nn": 1,
"pp": 0,
"pb": false
},
"en": {
"at": 0,
"au": "",
"ap": "",
"ac": ")",
"as": false,
"ll": -4,
"lt": 1,
"lw": 1,
"lc": 0,
"sa": 850,
"sb": 567,
"st": 0
,
"nt": 0,
"nn": 1,
"pp": 0,
"pb": false
},
"pb": [
{
"ty": 0,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000005",
"tb": true,
"hi": false,
"fi": false,
"fa": 0,
"ol": 1417,
"or": 1417,
"ot": 1417,
"ob": 1417
},
{
"ty": 1,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000005",
"tb": true,
"hi": false,
"fi": false,
"fa": 0,
"ol": 1417,
"or": 1417,
"ot": 1417,
"ob": 1417
},
{
"ty": 2,
"bf": "01D7EA042A2ED50000000005",
"tb": true,
"hi": false,
"fi": false,
"fa": 0,
"ol": 1417,
"or": 1417,
"ot": 1417,
"ob": 1417
}
],
"mp": [ ]
}
,
"01D7EA042A2EADF000000001": {
"cc": 2,
"ci": 1668246628,
"ty": 0,
"la": 0,
"co": 1,
"ss": true,
"sg": 0,
"lt": 0,
"lw": 0,
"lc": 0,
"cs": [ ]
}
,
"01D7EA042A2EADF000000002": {
"cc": 3,
"ci": 627600491,
"fb": {
"id": 1835515056,
"ty": 627600491,
"ed": false,
"la": 5,
"di": true,
"pa": {
"fi": false,
"pr": 0,
"co": "https\\://www.youtube.com/channel/UCSTCdcEnjKOqPiInpzU7tGA100"
},
"zo": 4294967295,
"fi": 627600491
}
}
,
"01D7EA042A2EADF000000004": {
"fo": "01D7EA042A2EADF000000002",
"cc": 4,
"ci": 6843499,
"zo": 4294967295
}
},
"bi": [ ],
"bidt": { }
}>
* 도움말를 클릭하시면 댓글인증키사용안내가 자세히 나와 있습니다.(도움말 )
암호코드 숫자: 1172   글자: fhnr
로그인하세요